Меню
Остання редакція: 20 вересня 2018

Історія розвитку кафедри

Історія кафедри розпочинається з жовтня 1978 року, коли від кафедри організації сільськогосподарських підприємств виділилась у самостійну одиницю кафедра управління сільськогосподарським виробництвом. На кафедрі вивчались такі дисципліни: управління сільськогосподарським виробництвом, обчислювальна техніка, машинна обробка інформації, економіко-математичні моделі. Першим завідувачем кафедри був Омелян Орестович Белінський.

З 1989 року, в зв'язку з розширенням і поглибленням курсів кібернетичного циклу, вона здобула назву кафедри економічної інформатики та управління сільськогосподарським виробництвом. Її очолив доцент Олександр Васильович Гринчак.

В цей час значно зросло число дисциплін, що читались викладачами кафедри: введено курси інформатики, автоматизованої обробки економічної інформації, інформаційних систем тощо. Контингент викладачів зріс до 15 осіб, половина з яких була кандидатами наук, доцентами. Розширилась матеріальна база: парк електронно-обчислювальних машин налічував 79 одиниць. Було організовано 6 комп'ютерних класів, укомплектованих сучасними IBM-сумісними ПЕОМ для проведення занять і науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та викладачів.

У 1996 році у зв'язку з появою нових дисциплін виділилася КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ, як самостійна одиниця. З 2014 р. - кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем, з 2018 р. - кафедра інформаційних технологій.

У вересні 2018 року на кафедрі відкрито два нових класи, повністю оснащених новими комп'ютерами, технікою, обладнанням і меблями.

Сьогодні на кафедрі працюють 15 науково-педагогічних працівників: 1 професор, 5  доцентів кандидатів наук, 5 старших викладачів із них 4 кандидати наук та 4 викладача. Матеріальна база становить 6 комп'ютерних класів (95 одиниць). На кафедрі читаються дисципліни, які визначають фаховий рівень спеціаліста у XXI столітті, який повинен вільно володіти сучасною комп'ютерною технікою та інформаційними технологіями  і ефективно використовувати інформацію. Вивчаються професійно орієнтовані дисципліни: інформатика і програмування, інформатика та інформаційні технології, інформатика і системологія, інформатика та обчислювальна техніка, комп'ютери та комп'ютерні технології, комп'ютерні технології закритого грунту,  економічна інформатика, методи обробки інформації і прогнозування, економетрія, АРМ агронома, інформаційно-консультативне забезпечення АПК, моделювання технологічних процесів, оптимізаційні методи і моделі, оптимізація бізнес-процесів підприємства, моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті, управлінські інформаційні системи в анализі і аудиті, інформаційні системи та технології в менеджменті,  в готельно-ресторанній та туристичній індустрії, в управлінні організацією, в управлінні ЗЕД, в логістиці, інформаційні технології в обліку і аудиті, у фінансах, на підприємстві, в маркетингу тощо. 

Запорукою успішної професійної діяльності є відповідність навчального плану її сучасному науковому рівню. Знання, здобуті студентами, базуються на наукових дослідженнях, які виконують працівники кафедри. До наукових досліджень широко залучаються студенти. Кращі наукові роботи студентів направляються для участі у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, друкуються у наукових збірниках. Для наукових досліджень, що проводяться на кафедрі, характерним є динамічність, врахування впливу нових інформаційних технологій на всі процеси, що відбуваються в економіці та суспільстві.

Сучасний рівень освіти, що базується на вільному володінні математичними методами, інформаційними технологіями та системному підході до розв'язання професійних завдань є характерною рисою наших випускників.

Останні новини

Всі новини